Screen Shot 2020-11-08 at 10.37.24 PM

Screen Shot 2020-11-22 at 3.50.34 PM

Screen Shot 2020-11-22 at 3.48.57 PM

Screen Shot 2020-11-22 at 3.49.51 PM

Screen Shot 2020-11-08 at 10.39.08 PM

Screen Shot 2020-11-08 at 10.38.40 PM

Screen Shot 2020-11-08 at 10.38.24 PM

IMG_0357

IMG_0358

IMG_0364

IMG_0359

IMG_0365

IMG_0362

IMG_0360

IMG_0363

IMG_0355

Screen Shot 2017-11-29 at 1.04.20 PM

Screen Shot 2017-11-29 at 1.03.57 PM

production designer

Screen%20Shot%202020-09-12%20at%207

IMG_3317

IMG_3870

MITM_AmyraLeon_KEY-ART3

MITM_AmyraLeon_PROMO-ART16

MITM_AmyraLeon_PROMO-ART18

75223813_2592931710775398_75328893846437

74234809_2592931474108755_26348421770117

IMG_0212

IMG_0200

Screen Shot 2017-11-29 at 1.09.02 PM

Screen Shot 2017-11-29 at 1.10.08 PM

Screen Shot 2017-11-29 at 1.09.19 PM

Screen Shot 2017-11-29 at 1.10.33 PM

Screen Shot 2017-11-29 at 1.12.26 PM

Screen Shot 2017-11-29 at 1.13.00 PM

Screen Shot 2017-11-29 at 1.13.58 PM

Screen Shot 2017-11-29 at 1.16.55 PM

Screen Shot 2017-11-29 at 1.17.28 PM

IMG_9946

IMG_9060

IMG_9219

IMG_9070

IMG_9115

IMG_5396

IMG_5381

IMG_9363

IMG_9401

production + wardrobe designer

Screen Shot 2015-05-06 at 8.58.48 PM

Screen Shot 2015-05-06 at 9.04.54 PM

Screen Shot 2015-05-06 at 9.02.05 PM

Screen Shot 2015-05-06 at 9.03.41 PM

Screen Shot 2017-04-06 at 11.53.22 AM

IMG_5740 (1)

T&J Still 2

T&J Still 5

T&J Still 6

T&J Still 4

Assembly_01.00_49_12_04.Still002

Assembly_01.00_00_06_03.Still013

Screen Shot 2017-04-06 at 11.48.49 AM

Screen Shot 2017-04-06 at 11.49.20 AM

Screen Shot 2017-04-06 at 11.48.13 AM

Screen Shot 2015-05-06 at 9.50.34 PM

Screen Shot 2016-06-10 at 10.52.11 PM

Screen Shot 2016-07-25 at 1.58.35 PM

Screen Shot 2016-07-25 at 1.53.15 PM

Screen Shot 2016-07-25 at 1.52.01 PM

Screen Shot 2017-02-22 at 10.55.23 PM

Screen Shot 2017-02-22 at 10.51.02 PM

Screen Shot 2017-02-22 at 10.53.43 PM

Screen Shot 2017-02-22 at 10.53.57 PM

Screen Shot 2017-02-22 at 10.54.08 PM

IMG_6376

IMG_7619

Screen Shot 2015-05-13 at 4.51.15 PM

Screen Shot 2015-05-13 at 11.40.42 PM